วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แบบทดสอบก่อน- หลังเรียน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) บนตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

1. ชาดก แปลว่า อะไร
ก. ผู้วิเศษ ข. ผู้เกิดแล้ว
ค. ผู้เจริญ ง. ผู้หยั่งรู้
2. ชาดก มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 6 ประเภท ง. 8 ประเภท
3. นิทานชาดก มีแหล่งกำเนิดจากชาติใด
ก. เนปาล อังกฤษ จีน ข. อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส ไซนีเรีย
ค. อินเดีย กรีก เปอร์เซีย ง. ฟิลิปปินส์ ฮอลแลนด์ อิรัก
4. มโหสถ เป็นชาดกที่ให้ข้อคิดเรื่องใด
ก. ความเพียร ข. ความมีปัญญา
ค. ความกตัญญู ง. ความอดทน
5. ทศชาติชาดก หมายถึง
ก. พระเจ้า 8 ชาติ ข. พระเจ้า 9 ชาติ
ค. พระเจ้า 10 ชาติ ง. พระเจ้า 11 ชาติ
6. การนำชาดกเข้าใจในประเทศไทย สมัยใด
ก. อู่ทอง ข. สุโขทัย
ค. รัตนโกสินทร์ ง. อยุธยา
7. นารทชาดกให้ข้อคิดเรื่องใด
ก. ความอดทน ข. ความกตัญญู
ค. ความมีปัญญา ข. ความไม่ประมาท
8. โทษของการไม่ซื่อสัตย์ คือข้อใด
ก. มีแต่คนรัก ข. เป็นที่ต้องการของคนรอบข้าง
ค. ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ง. ไม่มีข้อถูก

9. ประโยชน์จากชาดก คือข้อใด
ก. ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ข. ใช้เป็นแบบอย่าง
ค. ใช้เป็นคติเตือนใจ ง. ถูกทุกข้อ
10. นกกาจึงโดนพ่อครัวถอนขน เพราะเหตุใด
ก. มีนิสัยขี้ขโมย ข. มีนิสัยประจบประแจง
ค. มีนิสัยรักสงบ ง. มีนิสัยพูดจาเพ้อเจ้อ

ไม่มีความคิดเห็น: