วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นวัตกรรมชุดการสอน

ชุดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)
เรื่อง ชาดก เวลา ชั่วโมง
จัดทำโดย ศศิกาญจน์ ทรัพย์ประเสริฐ


คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนการสอน
ชุดการเรียนการสอนนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งเมื่อจบการเรียนการสอนที่ 1 แล้วนักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาดก ความสำคัญของชาดก ประโยชน์ของชาดก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ชุดการเรียนการสอนที่ 1 ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของชาดก
เรื่องที่ 2 ความสำคัญของชาดก
เรื่องที่ 3 ประโยชน์ของชาดก
ชุดการเรียนการสอนแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้
1. บัตรคำสั่ง
2. เนื้อหาบัตร
3. บัตรฝึกหัดด้านความรู้ และบัตรเฉลย
4. บัตรทดสอบ และเฉลยบัตรทดสอบ (เมื่อเรียนจบชุดการเรียนรู้เรื่องที่ 3 แล้ว)


ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

คำชี้แจง : นักเรียนศึกษาความรู้ในชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของชาดก

1. ศึกษาบัตรเนื้อหา (เอกสารความรู้)
2. ทำใบกิจกรรมที่ 7.1
3. ตรวจคำตอบ ถ้าไม่ถูกให้ศึกษาความรู้ในบัตรเนื้อหาใหม่ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ทำกิจกรรมเสริม
5. ตรวจคำตอบจากแบบเฉลย ถ้าไม่ถูกให้กลับไปศึกษาความรู้ในบัตรเนื้อหาใหม่แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

คำชี้แจง : นักเรียนศึกษาความรู้ในชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่องที่ 2 ความสำคัญของชาดก ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ศึกษาใบความรู้
2. ทำใบกิจกรรมที่ 7.2
3. ตรวจคำตอบ ถ้าไม่ถูกให้ศึกษาความรู้ในใบความรู้ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ทำกิจกรรมเสริม
5. ตรวจคำตอบจากแบบเฉลย ถ้าไม่ถูกให้กลับไปศึกษาความรู้ในบัตรเนื้อหาใหม่แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
6. ทำแบบทดสอบชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่องที่ 2 ด้วยความซื่อสัตย์

ไม่มีความคิดเห็น: