วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 7 เรื่อง ชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา ..................................... ผู้สอน ศศิกาญจน์ ทรัพย์ประเสริฐ
สถานที่ โรงเรียนวัดสันติการาม ครั้งที่ 1

สาระสำคัญ
ชาดก เป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้า มีจุดมุ่งหมายในการสอนใจสามารถนำไปปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้เกิดสันติสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
- นักเรียนอธิบายชาดกได้อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
- นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของชาดกได้อย่างถูกต้อง
- นักเรียนอธิบายความสำคัญของชาดกได้อย่างถูกต้อง
- นักเรียนอธิบายประโยชน์ของชาดกได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
ชาดก
1. ประวัติความเป็นมาของชาดก
2. ความสำคัญของชาดก
3. ประโยชน์ของชาดก

กระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนอธิบายประวัติความเป็นมาของชาดก
1.1 จัดทำชั้นเรียน นักเรียนนั่งตามปกติ
1.2 เร้าความสนใจโดยการเล่านิทานมโหสถชาดกให้นักเรียนฟังพร้อมกัน
1.3 ครูอธิบายนิทานมโหสถชาดกให้นักเรียนฟังพร้อมกำหนดภาระงานให้นักเรียนเลือกคำตอบมาเติมในช่องว่างทำในใบกิจกรรมที่ 7.1
1.4 ปฏิบัติตามภาระงาน โดยแข่งขันกันภายในเวลา 10 นาที
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
1.6 นำเสนอหน้าห้อง โดยสุ่มนักเรียนในห้องออกมาอภิปรายใช้เวลา 3 นาที
1.7 ประเมินสรุปผล

ขั้นตอนอธิบายความสำคัญของชาดก
2.1 จัดทำชั้นเรียน นักเรียนนั่งตามปกติ
2.2 เร้าความสนใจ โดยการเล่านิทานเรื่องนารทชาดกให้นักเรียนฟังพร้อมกัน
2.3 ครูอธิบายนิทานเรื่องนารทชาดก พร้อมกำหนดภาระงานให้นักเรียนตอบคำถามจากการฟังนิทานเรื่องนารทชาดก ลงในใบกิจกรรมที่ 7.2
2.4 ปฏิบัติตามภาระงาน โดยแข่งขันกันภายในเวลา 10 นาที
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
2.6 นำเสนอผลงานหน้าห้อง โดยสุ่มนักเรียนออกมาอภิปรายใช้เวลา 3 นาที
2.7 ประเมินสรุปผล

ขั้นตอนอธิบายประโยชน์ของชาดก
3.1 จัดทำชั้นเรียน นักเรียนนั่งตามปกติ
3.2 เร้าความสนใจ โดยการเล่านิทานเรื่องนกพิราบกับนกกาเจ้าเล่ห์ ให้นักเรียนฟังพร้อมกัน
3.3 ครูอธิบายนิทานเรื่องนกพิราบกับนกกาเจ้าเล่ห์พร้อมกำหนดภาระงานให้นักเรียนตอบถึงประโยชน์ของชาดกจากการฟังนิทานชาดก ลงในใบกิจกรรมที่ 7.3
3.4 ปฏิบัติตามภาระงาน โดยแข่งขันกันภายในเวลา 10 นาที
3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
3.6 นำเสนอผลงานหน้าห้อง โดยสุ่มนักเรียนออกมาอภิปรายใช้เวลา 3 นาที
3.7 ประเมินสรุปผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. 2 นิทานชาดกมโหสถ
1.3 ใบกิจกรรม 7.1
1.4 กติกาการแข่งขัน
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. 2 นิทานนารทชาดก
2.3 ใบกิจกรรม 7.2
2.4 กติกาการแข่งขัน
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 นิทานนกพิราบกับนกกาเจ้าเล่ห์
3.3 ใบกิจกรรม 7.3
3.4 กติกาการแข่งขัน

การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัดผล
1. วัดผลการอธิบายประวัติความเป็นมาของชาดก ด้วยการตรวจการอธิบายตามใบกิจกรรม 7.1 โดยการยึดเกณฑ์ถูกต้อง
2. วัดผลการอธิบายความสำคัญของชาดก ด้วยการตรวจการอธิบายตามใบกิจกรรม 7.2 โดย การยึดเกณฑ์ถูกต้อง
3. วัดผลการอธิบายประโยชน์ของชาดก ด้วยการตรวจผลการอธิบายตามใบกิจกรรม 7.3 โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง

การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบาย พบว่า นักเรียน..............คน อธิบายไม่ได้ แก้ไขด้วยการอธิบายเรื่องชาดกให้นักเรียนฟัง เพิ่มเติมนอกเวลา
2. ประเมินผลการอธิบายความสำคัญของชาดก พบว่า..............คน อธิบายไม่ได้ แก้ไขด้วยการอธิบายเรื่องความสำคัญของชาดกให้นักเรียนฟัง เพิ่มเติมนอกเวลา
3. ประเมินผลการอธิบายประโยชน์ของชาดก พบว่า นักเรียน.............คน อธิบายไม่ได้ แก้ไขด้วยการอธิบายเรื่องประโยชน์ของชาดกให้นักเรียนฟัง เพิ่มเติมนอกเวลา

บันทึกหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ใบกิจกรรม 7.1

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ชาดก แปลว่า ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. ความหมายของชาดก คือ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. แหล่งกำเนิดนิทานชาดก ได้มาจากที่ใด
...........................................................................................................................................................................

4. ชาดก ได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยสมัยใด
...........................................................................................................................................................................

5. ชาดก เป็นคัมภีร์วรรณคดีบาลีในพุทธศาสนา นิกายใด
...........................................................................................................................................................................

6. ทศชาติชาดก คือ ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. จากการที่นักเรียนได้ฟังมโหสถชาดก นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ชื่อ..........................................นามสกุล..........................................เลขที่..................

ใบกิจกรรม 7.2

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรเกี่ยวกับนิทานชาดกเรื่องฝูงนกกระจาบแตกความสามัคคี
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. นักเรียนชอบตัวละครในนิทานชาดก เพราะอะไร จงอธิบาย
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. นักเรียนคิดว่า ความสำคัญของชาดก คืออะไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4. เพราะเหตุใด จึงมีการแต่งเป็นนิทานในการสอนธรรมะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


ชื่อ..........................................นามสกุล..........................................เลขที่..................
ใบกิจกรรม 7.3

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. นักเรียนคิดว่าจากการฟังนิทานชาดกเรื่อง คำเตือนของพ่อ นักเรียนได้ข้อคิดอย่างไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. นักเรียนได้นำข้อคิดจากนิทานชาดก เรื่องคำเตือนของพ่อ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. การนำนิทานชาดกเข้ามาใช้ในการสอนธรรมะ นักเรียนคิดว่าได้ประโยชน์จากการศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................ชื่อ..........................................นามสกุล..........................................เลขที่..................

ไม่มีความคิดเห็น: