วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แบบเฉลยกิจกรรม

นันทิวิสาล
1. โค
2. โค, เศรษฐี, พราหมณ์
3. ตอบแทนคุณของพราหมณ์ที่เลี้ยงดูตนมา
4. พราหมณ์ เรียก โคนันทิวิสาลว่าโคชั่ว โคจึงไม่ยอมลากเกวียน จึงทำให้พราหมณ์แพ้พนัน
5. ความกตัญญูรู้บุญคุณต่อผู้มีพระคุณแก่ตน

ไม่มีความคิดเห็น: